Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Deze website is eigendom van Studio Bla Bla
Contactgegevens & adres maatschappelijk zetel:
‘t Appelgoedje 92, 8970 Poperinge
Telefoon: 0494 07 50 64
E-mail: info@studioblabla.be
Ondernemingsnummer: BE0681 526 156

 

Artikel 1: Algemene bepaling

De e-commerce website van Studio Bla Bla biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Studio Bla Bla moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Studio Bla Bla aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen per mail naar info@studioblabla.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Bla Bla. Studio Bla Bla kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Bij het niet beschikbaar zijn van een product kan er een langere leveringstermijn gelden. Hiervan zal de klant op de hoogte worden gebracht door Studio Bla Bla. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld

Artikel 4: Online aankopen

Bij het plaatsen van een bestelling ontvangt u per mail een bevestigingsmail met de door de klant gekozen wijze tot betaling. Hierbij ziet u een totale kostprijs inclusief BTW en inclusief verzendkosten door de klant gekozen. De door ons gemaakte producten worden pas verzonden zodra de betaling voldaan is.

De Klant heeft de keuze via overschrijving om tot betaling over te gaan op rekeningnummer BE36 0018 2226 9581 of cash bij afhaling aan huis.

Studio Bla Bla kan de bestelling weigeren als er niet voldaan wordt om over te gaan tot betaling binnen de 14 dagen na bevestiging van bestelling. De klant zal eerst steeds een herinnering tot betaling hiervoor krijgen per mail.

Studio Bla Bla is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. Indien u graag een bestelling laat leveren in het buitenland gelieve dan steeds contact op te nemen met Studio Bla Bla voor een exacte berekening van de verzendkosten.

De levering gebeurt door Bpost. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van adresgegevens. Hiervoor kan Studio Bla Bla niet aansprakelijk gesteld worden. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst en betaling van de bestelling tenzij anders vermeld. Indien de levertermijn om 1 of andere reden langer zou zijn wordt de klant op de hoogte gebracht door Studio Bla Bla.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Studio Bla Bla per mail: info@studioblabla.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Studio Bla Bla was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Studio Bla Bla.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Studio Bla Bla te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Studio Bla Bla. Let op: dit geldt niet voor gepersonaliseerde items met naam!

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Studio Bla Bla zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Studio Bla Bla is bereikbaar via e-mail op info@studioblabla.be of per post op het volgende adres Komstraat 95, Poperinge (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Bla Bla beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Bla Bla zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Studio Bla Bla respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
• De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
• Verwerken en verzenden van bestellingen

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Studio Bla Bla heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@studioblabla.be.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Bla Bla. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.